Terms and conditions

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van de websites www.thehandbagsociety.com en www.thehandbagsociety.nl (‘website’) en de algemene voorwaarden van The Handbag Society gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61217328. Lees deze gebruiks- en algemene voorwaarden (‘Voorwaarden’) zorgvuldig door voordat je de website van The Handbag Society gebruikt of bezoekt (‘gebruiker’) en/of jezelf – al dan niet – via de website registreert als lid van The Handbag Society (‘member’).

1.2 Bij jouw bezoek aan en/of bij het gebruik maken van de website en/of door je te registreren als member van The Handbag Society geef je aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Voorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met één of meerdere van deze Voorwaarden, verzoekt The Handbag Society je geen gebruik te maken van de website en je niet te registeren als member.

2. Dienstverlening The Handbag Society en beschikbaarheid dienstverlening

2.1 De dienstverlening van The Handbag Society bestaat uit het via de website uitlenen van handtassen en andere mode-assesoires (‘materiaal’).

2.2 The Handbag Society is verantwoordelijk voor de informatie die zij via de website, of anderszins verschaft. The Handbag Society streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan The Handbag Society niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen en op alle momenten daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

3. Verplichtingen gebruikers en/of members

3.1 Gebruikers en/of members staan er te allen tijde voor in dat zij bevoegd zijn om van de website gebruik te maken en dat zij zich in alle opzichten zullen opstellen en gedragen zoals van verantwoordelijke en zorgvuldige (internet)gebruikers en members mag worden verwacht. Hieronder valt onder meer het houden aan en handelen in overeenstemming met deze Voorwaarden.

3.2 Gebruikers en/of members moeten direct gevolg geven aan alle door of namens The Handbag Society gegeven aanwijzingen die het gebruik van de website of materialen betreffen. Aan diegene die de bepalingen van de Voorwaarden overtreden kan het gebruik van de website worden ontzegd.

3.3 Geconstateerde (poging tot) diefstal, verduistering, oplichting of vernieling leidt tot ontzegging van het gebruik van de materialen en van de website en daarbij vervalt het lidmaatschap onmiddellijk. Noch de borg, noch de monetaire waarde van de overgebleven vouchers wordt in die gevallen geretourneerd.

3.4 Share members bieden gedurende de duur van hun lidmaatschap een authentieke in goede staat verkerende tas te huur aan.

4. Abonnement en leengeld

4.1 Voor het lenen van materialen van The Handbag Society is een geldig abonnement, membership verplicht.

4.2 Iedere volwassene woonachtig in Nederland en/of België kan zich als member bij The Handbag Society inschrijven. Tarieven en leentermijnen staan onder andere vermeld op de website. Het share membership is alleen in Nederland geldig.

5. Inschrijving; legitimatie en registratie van gegevens

5.1 Een paspoort, een Nederlands of Belgisch identiteitsbewijs, een Nederlands of Belgisch rijbewijs of vreemdelingen document dat is voorzien van een pasfoto, is verplicht bij inschrijving als member.

5.2 Inschrijving van een instelling of een bedrijf is niet mogelijk.

5.3 Voor kinderen t/m 17 jaar is er toestemming van de wettige vertegenwoordigers nodig. Het invullen van een inschrijfformulier door één van de ouders of wettige vertegenwoordigers is noodzakelijk. Deze aanvaardt hierdoor de uit het abonnement van kind voortvloeiende aansprakelijkheid. The Handbag Society gebruikt en verwerkt jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring, die onder andere te vinden is op de homepagina van haar website onder Privacy Statement.

5.4 Jij bent als member verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele wijzigingen in jouw persoonsgegevens. Als member kan je jouw persoonsgegevens via de website onder ‘My Account’ bekijken en zo nodig via de website wijzigen. Eventuele gevolgen van het niet tijdig melden van een wijziging in persoonsgegevens en/of het zelf wijzigen of veranderen van persoonsgegevens zijn voor rekening en risico van de member.

5.5 De persoonlijke gegevens van de member vormen te samen met de factuur, datum van inschrijving, het bewijs van inschrijving als member.

6. Duur, contributie en verlenging van het abonnement/lidmaatschap/membership

6.1 De overeenkomst kan op ieder gewenst tijdstip worden aangegaan en geldt voor een periode van 6 of 12 maanden. Het recht om te lenen, mits voldaan is aan de Voorwaarden, gaat direct bij het aangaan van de overeenkomst in.

6.2 De contributie wordt overgemaakt door de member per periode van 6 of 12 maanden en gaat in op het moment van inschrijving.

6.3 Betaling bij inschrijving geschiedt via iDeal of PayPal.

6.4 Het membership/lidmaatschap dient door member zelf te worden verlengt voor 6 of 12 maanden.

6.5 Na het aflopen van het lidmaatschap is het niet mogelijk om materiaal te lenen en vervallen alle ongebruikte vouchers.

6.6 De member ontvangt drie weken vóór de vervalmaand een e-mail met een link om zijn membership te verlengen.

6.7 Bij verlenging voor de vervalmaand, wordt de nieuwe factuurdatum de nieuwe inschrijfdatum.

6.8 Bij verlenging na de vervalmaand blijft de oorspronkelijke inschrijfdatum als vervaldatum gelden.

6.9 Member ontvangt een maand na het vervallen van zijn lidmaatschap, in het geval dat member dit niet verlengt en alle gebruikte materialen op tijd en in goede orde zijn geretourneerd, zijn borg terug.

6.10 Indien member ongebruikte vouchers doneert aan een proeflid/trial member, blijft member borg staan voor het proeflid/trial member en ontvangt member zijn borg terug na afloop van de proefperiode en als alle gebruikte materialen op tijd en in goede orde zijn geretourneerd.

6.11 Tarieven kunnen gewijzigd worden gedurende de membershipperiode van een member.

6.12 Bij inschrijving via de website heeft member het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het membership door dit mede te delen op de wijze zoals beschreven in artikel 6.13, mits het lid nog geen gebruik heeft gemaakt van zijn vouchers en materialen heeft geleend.

6.13 Afzien van het membership dient door member per e-mail of schriftelijk per brief te geschieden en daarbij dienen de volgende gegevens te worden vermeld: naam van member, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

6.14 Het membership verstrijkt vanzelf na 6 of 12 maanden vanaf de inschrijfdatum. Afhankelijk van het gekozen membership.

6.15 Share members die na een jaar hun membership verlengen en gedurende dat jaar hun tas niet hebben verhuurd, kunnen die tas niet opnieuw inleggen voor hun share membership.

8. Het lenen en reserveren van materialen

8.1 Een geldige membership/lidmaatschap geeft de member recht op het lenen van één tas tegelijkertijd uit de collectie van The Handbag Society. Voor het aantal overige materialen staat dat op de website.

8.2 Het reserveren van één materiaal per keer uit de collectie is mogelijk.

8.3 Share members dienen ook verzendkosten te betalen bij het lenen van materialen, anders worden de materialen niet verstuurd.

8.4 Ook zonder lidmaatschap kunnen materialen in overleg met The Handbag Society worden gehuurd.

9. Uitleentermijn

9.1 De uitleentermijn voor alle materialen is onder andere vastgelegd op de website. De informatie wordt regelmatig geactualiseerd. Materialen kunnen altijd worden ingeleverd binnen de uitleentermijn.

9.2 Het verlengen van de materialen kost u weer het aantal vouchers dat voor de reservering staat.

9.3 Verlenging van de uitleentermijn is mogelijk via internet, mits er geen reservering op rust. Het verlengen van de uitleentermijn van materialen is maximaal twee maal mogelijk.

9.4 De leentermijn en mogelijkheid tot verlenging van materialen die geen eigendom zijn van The Handbag Society is afhankelijk van de voorwaarde die door de eigenaar van het materiaal wordt gesteld.

10. Het terugbezorgen van materialen

10.1 Materialen, kunnen worden retourgestuurd bij de bezorgservice die de bestelling heeft geleverd.

10.2 De member is zelf verantwoordelijk om voordat de uitleentermijn verstreken is het pakketje te versturen of af te leveren bij The Handbag Society.

10.3 Share members en members die hun materialen te huur aanbieden krijgen pakketzegels per e-mail opgestuurd, die dienen binnen 5 dagen uitgeprint op het pakket met het verhuurde materiaal te worden geplakt en afgeleverd bij een PostNL punt.

11. Overschrijding van de uitleentermijn

11.1 Na het verstrijken van de uitleentermijn ontvangt de member een herinnering, dat er nog materialen teruggestuurd moeten worden. Als materialen niet binnen de geldende uitleentermijn worden opgestuurd of ingeleverd, gaat op de 1e dag na het verstrijken van de uitleentermijn de boete in. Dat geldt per materiaal per dag. De boete is opgenomen op de website.

11.2 Iedere volgende dag na de ingangsdatum van de boete wordt het bedrag verhoogd.

11.3 Indien de member na drie herinneringen de materialen niet heeft terugbezorgd, ontvangt de member een factuur met de vervangingswaarde van de materialen, het boetebedrag en administratiekosten. De vervangingswaarde wordt bepaald door de aanschafprijs van het materiaal. Levert de member alsnog de materialen in dan is alleen de boete met de administratiekosten verschuldigd.

11.4 Reageert de member na ontvangst van de factuur met vervangingswaarde niet binnen 3 weken dan wordt de member geacht in gebreke te zijn en wordt, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling vereist is, de vordering ter incasso uit handen gegeven. De extra kosten komen voor rekening van de member.

12. Aansprakelijkheid en schade aan materialen

12.1 The Handbag Society zorgt ervoor, dat haar materialen in goede staat zijn.

12.2 De member moet zich er vóór het versturen van de materialen zelf van overtuigen dat het geleende compleet en onbeschadigd is. Kosten voor achteraf geconstateerde beschadigingen en gebreken worden aan de member in rekening gebracht. Geadviseerd wordt om in geval van twijfel een aantekening over de staat van het materiaal op het moment van ontvangst te laten maken.

12.3 Bij geschillen worden de gegevens van The Handbag Society als juist beschouwd.

12.4 The Handbag Society vraagt voor enkele varianten van het lidmaatschap om een waarborgsom.

12.5 De member is verantwoordelijk voor de geleende materialen en moet deze met zorg behandelen. Voor het retourneren gelden in ieder geval de volgende verplichtingen, te weten:

(a) bij het vervoer van de materialen is een goede verpakking vereist;

(b) de materialen mogen uitsluitend worden gebruikt door de member zelf; en

(c) een materiaal mag niet in de directe omgeving van de verwarming, in direct zonlicht of een vochtige ruimte worden opgeborgen.

12.6 Zonder voorafgaande toestemming van The Handbag Society mogen er geen wijzigingen in het materiaal worden aangebracht of reparaties aan het materiaal worden uitgevoerd. Onder materiaal wordt ook verstaan de in de materialen aangebrachte logo’s of chips of andere door de Handbag Society aangebrachte materialen, waaronder onder andere beschermingsmaterialen.

12.7 In geval van schade, verontreiniging, geheel of gedeeltelijk verlies of ontvreemding is de member verplicht om The Handbag Society daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen en is de member verplicht tot het vergoeden van de daardoor ontstane kosten, inclusief de administratiekosten. Deze verplichting van de member tegenover The Handbag Society bestaat te allen tijde, ongeacht de vraag of er sprake is van verwijtbaar handelen, onachtzaamheid, overmacht of schuld van derden.

12.8 Ongeacht de staat en leeftijd van het materiaal brengt The Handbag Society de aanschafprijs in rekening. De reden hiervoor is, dat The Handbag Society naast de aanschaf ook het uitleenklaar maken van het vervangend materiaal voor haar rekening moet nemen en daarnaast zeldzaam materiaal niet kan vervangen omdat een nieuw exemplaar niet meer verkrijgbaar is.

12.9 Indien een member geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft bij het voldoen aan zijn uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen, dan is het gestelde onder 11.3 tot en met 11.4 van toepassing.

12.10 The Handbag Society is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het lenen van de materialen. The Handbag Society is ook niet aansprakelijk voor de tot stand koming van de materialen.

12.11 The Handbag Society is niet aansprakelijk voor beschadigingen van eigendommen van de member als gevolg van het gebruik van geleende materialen, waaronder beschadigingen veroorzaakt door het afgeven van de materialen of ontstane irritaties. De member moet zelf controleren of het materiaal niet nat is en dat vervolgens afdrogen en hij moet zelf controleren of hij allergisch is voor het gebruik van bepaalde materialen en daar mee ophouden zodra hij last krijgt van irritatie of andere allergische reacties.

12.12 The Handbag Society is niet aansprakelijk voor zaken die een member in de materialen achterlaat.

12.13 The Handbag Society is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van materialen die members onderling “sharen”.

12.14 The Handbag Society is ook niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) van de website en/of de inhoud daarvan, noch voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) en/of de inhoud van websites die op enigerlei wijze (in het bijzonder door middel van (hyper)(text)link(s) of metatag(s)) met de website zijn verbonden. The Handbag Society is ook niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van mogelijke derden, die op enigerlei wijze via de website kunnen worden aangeboden.

12.15 The Handbag Society is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enig handelen en/of nalaten van haar gebruikers en members, waaronder begrepen de door hen via de website ter beschikking gestelde persoonsgegevens, beoordelingen, mededelingen, reacties en/of andere materialen. The Handbag Society geeft ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van deze persoonsgegevens en beoordelingen, mededelingen, reacties en/of andere materialen.

12.16 The Handbag Society is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie via de website, daaronder begrepen — maar niet beperkt tot — schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

13. Beschikbaarheid van de website en de faciliteiten

13.1 The Handbag Society streeft naar een goedwerkend systeem voor de website en de faciliteiten die continue, met uitzondering van onderhoudswerkzaamheden, beschikbaar zullen zijn.

13.2 The Handbag Society garandeert niet dat de website, de informatie daarop en de faciliteiten altijd beschikbaar zijn en/of correct functioneren. Tevens garandeert The Handbag Society niet dat de servers waarop de website en de faciliteiten beschikbaar worden gesteld, vrij zijn van virussen, storingen of andere schadelijke elementen. The Handbag Society sluit iedere aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hiervan het gevolg is uit. The Handbag Society doet al hetgeen redelijkerwijs vereist is om storingen zo spoedig mogelijk op te heffen, voor zover deze storingen niet aan derden te wijten zijn. The Handbag Society garandeert ook niet dat dergelijke fouten en/of gebreken hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden. The Handbag Society garandeert uitdrukkelijk ook niet dat altijd (op een goede wijze) gebruik van de website en faciliteiten kan worden gemaakt of dat die voortdurend toegankelijk zijn. The Handbag Society is op ieder moment gerechtigd om in verband met onderhoud en beveiliging de toegang tot (onderdelen van) de website onmiddellijk te blokkeren en/of het gebruik daarvan te beperken.

13.3 Bij twijfel over de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de gegevens op de website en/of bij constatering van (mogelijke) onjuistheden, raden wij je aan contact op te nemen met The Handbag Society via content@thehandbagsociety.com

14. Links website

14.1 De website bevat links naar andere websites en/of servers die niet beheerd worden door The Handbag Society. The Handbag Society is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere websites. The Handbag Society biedt dergelijke links slechts aan voor het gemak van gebruikers en members van de website en het opnemen ervan houdt geen aanbeveling in van de inhoud van dergelijke websites. Wees erop bedacht dat andere websites en/of servers waarmee je verbinding maakt vanaf de website voorwaarden of bepalingen kunnen bevatten, die afwijken van de voorwaarden en bepalingen zoals opgenomen in deze Voorwaarden.

15. Vrijwaring

15.1 Iedere member en/of gebruiker van de materialen van The Handbag Society en/of de website vrijwaart The Handbag Society dan wel enige derden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van deze Voorwaarden, dan wel tegen enige aanspraken en/of schade van derden die anderszins verband houden met en/of voortvloeien uit enig gebruik van de website en/of materialen van The Handbag Society door de betreffende gebruiker en/of member.

16. Rechten van intellectuele eigendom

16.1 De website en alle via de website door The Handbag Society ter beschikking gestelde faciliteiten, waaronder maar niet beperkt tot materialen, informatie, inhoud, gegevens, databanken, afbeeldingen, koppelingen, teksten, bestanden, html-codes software, productnamen, bedrijfsnamen, merken, logo’s en handelsnamen bevatten gegevens, bestanden, programma!s en/of andere materialen waarvan de rechten van intellectuele eigendom toebehoren aan The Handbag Society en/of derden.

16.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Handbag Society of de betreffende rechthebbende is het uitdrukkelijk niet toegestaan om de materialen, informatie, de website en de inhoud ervan (geheel of gedeeltelijk) te kopiëren of na te maken, of op enige andere wijze te (doen) gebruiken waardoor schade wordt berokkend aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom of enige andere rechten van The Handbag Society of de betreffende rechthebbende, tenzij The Handbag Society of de betreffende rechthebbende daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

16.3 Ingeval van enige inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van The Handbag Society en/of derden, behoudt The Handbag Society zich het recht voor om alle hierdoor door The Handbag Society en/of derden geleden schade volledig op de gebruiker en/of member te verhalen.

17. Contact en klachten

17.1 Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van de materialen of de website kun je je wenden tot The Handbag Society via info@thehandbagsociety.com, of per brief aan: The Handbag Society, Stippelzegge 10, 2498 CC, Den Haag..

17.2 Klachten kunnen uiterlijk binnen 24 dagen nadat de gebruiker en/of member de gebreken heeft geconstateerd en/of heeft kunnen constateren, schriftelijk door hen worden ingediend bij de directie van The Handbag Society. Op schriftelijk verzoek van de klager zal het bestuur van The Handbag Society de afhandeling van de klacht opnieuw overwegen. Afhandeling van klachten vindt plaats volgens de richtlijnen van de klachtenservice van The Handbag Society, welke richtlijnen te vinden zijn op de website.

18. Overmacht

18.1 The Handbag Society is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Afnemer als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

18.2 Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van The Handbag Society gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, diefstal, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van The Handbag Society, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van The Handbag Society, maatregelen van de overheid zoals een vervoersverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie. The Handbag Society heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat The Handbag Society haar verbintenis had moeten nakomen.

18.3 The Handbag Society kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

19. Overige bepalingen

19.1 Is of worden een of meer van de bepalingen in deze Voorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal The Handbag Society het ongeldige gedeelte van de Voorwaarden vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

19.2 The Handbag Society behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De meest actuele Voorwaarden zijn via de website te vinden. In een dergelijk geval zal The Handbag Society members hiervan zo goed mogelijk op de hoogte stellen. Indien members het gebruik van de website en de materialen voortzetten na aanpassingen in de Voorwaarden, worden zij geacht deze aanpassingen in de Voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard. The Handbag Society raadt gebruikers en/of members van de website en van de The Handbag Society dan ook aan om de Voorwaarden via de website regelmatig te raadplegen.

19.3 Op de Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die verband houden met de website en/of het gebruik van de diensten van The Handbag Society worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in Den Haag.